Op grond van de technische eigenschappen van internet kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor de volledigheid en de juistheid van de op deze website opgenomen informatie.

Op alle met Mr. Visser gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Rotterdam, zittingsplaats Dordrecht, is de uitsluitend bevoegde rechter voor alle geschillen, voortvloeiende uit met hem gesloten overeenkomsten.

Mr. Visser heeft een individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Het kantoor beschikt over een klachtenregeling. Op verzoek wordt een exemplaar van de tekst toegezonden.

Het kantoor heeft voorzien in vervanging bij afwezigheid. De namen en contactgegevens van de vervangende advocaten worden op verzoek meegedeeld.